Privacyverklaring

Bergschenhoek, 12 maart 2024

De OCGroep werkt met persoonsgegevens. Privacyverklaring. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader verwerken wij uw persoonsgegevens graag zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens van kracht geworden. Onderdeel van deze wet is dat wij voor u inzichtelijk maken welke persoonsgegevens wij van u verwerken hoe u uw rechten kunt uitoefenen, zoals het recht op aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens. Wij maken dit inzichtelijk middels onderstaande privacyverklaring. Deze is van toepassing op al onze klanten en gebruikers van onze websites. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn dan kan de OCGroep de privacyverklaring aanpassen. De meest actuele versie van de privacyverklaring vindt u altijd op onze website.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
De OCGroep verwerkt uw persoonsgegevens doordat en omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of doordat en omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– gegevens over uw activiteiten op onze website zoals het IP-adres en het klik- en surfgedrag;
– locatiegegevens;
– gegevens over uw contacten met ons zoals e-mailcontact;
– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De OCGroep verwerkt niet uw BSN-nummer of onderwijsnummer. Wij verzoeken u derhalve in de communicatie met ons uw BSN-nummer en onderwijsnummer af te schermen.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?
Persoonsgegevens geeft u zelf aan ons door wanneer u informatie op vraagt over de OCGroep.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
De VO Gids verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het verzenden van onze nieuwsbrief;
– het verstrekken van informatie over de OCGroep.
– verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in diverse registraties;
– verrijken van onderwijsgegevens tot informatieproducten;
– De OCGroep analyseert uw gedrag op de websites van de OCGroep om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

De OCGroep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het verzenden van onze nieuwsbrief;
– het verstrekken van informatie over de OCGroep.
– verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in diverse registraties;
– verrijken van onderwijsgegevens tot informatieproducten;
– De OCGroep analyseert uw gedrag op de websites van OCGroep om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
De OCGroep neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De OCGroep) tussen zit.

De OCGroep gebruikt o.a. de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– CRM (WordPress)
– MySQL (RDBMS)
– Google Datastudio
– Google Analytics

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
De OCGroep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor zowel de algemene persoonsgegevens als de bijzondere persoonsgegevens hanteren wij een bewaartermijn van maximaal zes jaar.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De OCGroep gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Sommige cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast gebruikt De OCGroep cookies voor onderzoek en web statistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. De OCGroep heeft maatregelen genomen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken.

U kunt hier bekijken welke cookies de OCGroep gebruikt en uw toestemming voor het gebruik van cookies aanpassen. Daarnaast kunt u via de privacy-instellingen van uw browser cookies blokkeren of informatie die eerder is opgeslagen verwijderen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
De OCGroep deelt uw persoonsgegevens alleen met scholen voor het voortgezet onderwijs in Nederland. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Met scholen die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De OCGroep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de OCGroep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming voor of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fg@devogids.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Mochten wij langer dan vier weken nodig hebben om op uw verzoek te reageren, dan laten we u dat binnen vier weken weten.

Heeft u een klacht?
Als u niet tevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer u vindt dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens of wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van uw verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor eveneens contact opnemen via fg@devogids.nl waarbij u uitdrukkelijk vermeldt dat u een klacht wenst in te dienen. U kunt uw klacht ook indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De OCGroep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens zoveel mogelijk. Alleen medewerkers die rechtstreeks contact met u hebben, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via fg@devogids.nl

Onze contactgegevens
De OCGroep is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De OCGroep heeft een onafhankelijke interne toezichthouder aangesteld die er op toe ziet dat de verwerking van persoonsgegevens binnen de OCGroep in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.